Gaisro gesinimas internete

Bandant uþgesinti gaisrus, daugelis þmoniø refleksyviai pasiekia vandená. Taip pat yra didþiausias neáprastai didelis gesinimo agentas. Taèiau gaisrininkai, prieðgaisrinës apsaugos specialistai ne visada nusprendþia. Gesinimo medþiagos pasirinkimas reikalingas ið deganèios medþiagos.

Putø gaisro gesinimasGesinimo putos puikiai konsultuojasi, pavyzdþiui, degiø skysèiø, pvz., Benzino ar alkoholio, gaisrø metu. Putø negalima uþgesinti deginant ðarminius metalus ar elektros árenginius ir visa, kas reaguoja su vandeniu. Su pakeitimais labiausiai tinka gesinimo milteliai.Priklausomai nuo jø sudëties, jie gali bûti naudojami beveik visoms svarbioms medþiagoms uþgesinti. Gesinimo dujos, kuriø didþiausia yra anglies dioksidas, yra naudingos gesinant anglies ugná, koksà ir sierà bei metalus, tokius kaip kalis, natris, kalcis, geleþis ir cinkas. Ir vanduo puikiai dera su svarbiais organiniais organais, kaip árodoma mediena, popierius, anglis, ðiaudai.

Garo gaisro gesinimas - garai kaip gaisro gesinimo medþiagaPanaðus aptarnavimas, kaip vanduo, yra kaip gesintuvas. Jis gali gyventi ðiø produktø deginimo sëkme. Pagrindinis skirtumas tarp garo ir vandens yra paskutinis, kad vanduo gali bûti naudojamas tam tikroje vietoje, o pora tikrai tyliuose kambariuose, kuriø talpa ne didesnë kaip 500 kvadratiniø metrø. Ilgesnëse patalpose garo veikimas neveiksmingas. Siekiant veiksmingai uþgesinti gaisrà, bûtina ne tik þinoti, kokios gesinimo medþiagos yra tinkamos antrajai medþiagai, bet ir jø pagaminimo bei gaisro á aplinkà tiesai.