Fiskalinis kasos aparatas elzab youtube

Kankusta DuoKankusta Duo Veiksmingas būdas veiksmingai gydyti lieknėjimą

Kiekvienas verslininkas, kuris yra fiskalinis kasos aparatas savo kompanijoje, kiekvienà dienà kovoja su toli nutolusiomis problemomis, kurias ðie patiekalai gali sukurti. Kaip ir visi kompiuteriniai árenginiai, kasos aparatai neturi sprendimø ir kartais sugadina. Ne kiekvienas ámonës savininkas þino, kad bet kokiame elemente, kuriame áraðomas kasos aparatas, jis turëtø turëti kitoká prietaisà - tik tuo atveju, jei nepavyktø atlikti ðio svarbaus.

Atsarginës kasos aparato nebuvimas tolesniam prekiø ar pagalbos pardavimui gali paskatinti mokesèiø inspekcijos nuobaudas, nes tai neleis, kad pardavimo dokumentai bûtø sugadinti per pagrindinæ árangà. Kasos aparate saugomi dokumentai turëtø apimti kasos aptarnavimo knygelæ. Ðioje medþiagoje atliekami ne tik visi prietaiso remonto darbai, bet ir informacija apie kasos aparato fiskalizavimà arba jos atminties pakeitimus. Paslaugø teikimo vietoje turite pateikti unikalø numerá, kurá mokesèiø inspekcija gavo kasininkui, ámonës pavadinimà ir patalpø, kuriose taikoma suma, adresà. Visi ðie skelbimai reikalingi, norint sëkmingai kontroliuoti mokesèiø inspekcijà. Visi grynøjø pinigø kasos aparato sàmoningumo ir jos pokyèiø geleþinkeliai priklauso specializuotos tarnybos veiklai, su kuria kiekvienas verslininkas, kuris naudoja kasos aparatus, turëtø sudaryti pasiraðytà sutartá. Svarbu - turëtumëte informuoti mokesèiø inspekcijà apie visus kasos paslaugos pakeitimus. Pardavimai kasos aparatuose turëtø bûti vykdomi nepertraukiamai, todël, jei kasos aparatas yra pilnas, nuomonë turi bûti keièiama á kità, nepamirðtant skaityti atmintá. Gyvenant kasos atmintyje galima skaityti ir remontuoti, o tik ágaliotajam subjektui. Be to, ðis darbas turi bûti atliekamas dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Skaitydami fiskaliná kasà, sudaromas atitinkamas protokolas, kurio kopija siunèiama mokesèiø inspekcijai, o kita - verslininkui. Jis reikalauja, kad tas pats protokolas bûtø saugomas kartu su kitais dokumentais, susijusiais su kasos aparatu - jo veikla gali paskatinti bausmæ.