Fiskalinio kasos aparato pardavimas

Vis labiau populiarëja kasos aparatø ir fiskaliniø spausdintuvø pardavimas su elektronine kopija, o tai reiðkia, kad paklausa ðiam vyriausybës standartui didëja. Tuomet gërimas ið pagrindiniø kasos elementø yra toks, kokiu bûdu jis gauna mokesèiø pajamas. Tada jis sukuria daug, nes kartu su pareigø taisyklëmis penkerius metus gynë kvitus. Tik gërimas su puikiais bûdais, kaip iðsaugoti kopijà, suteikia jiems tradiciná popieriaus ritininá kasà, ðis novatoriðkas prietaisas leidþia greitai elektroniniu bûdu registruoti. Ar tikrai verta pateikti kasos aparatà ar fiskaliná spausdintuvà su elektronine duomenø laikmena iðnaða?

Pareiga saugoti fiskaliniø áplaukø ir turimø metodø kopijasKiekvienas kasos aparate dalyvaujantis verslininkas yra atsakingas uþ fiskaliniø áplaukø kopijø saugojimà penkerius metus, o ðis etapas prasideda nuo tø metø, kuriais baigësi mokëjimo terminas, pabaigos. Fiskalinës kontrolës metu gali bûti patikrinta, ar mokesèiø mokëtojas tinkamai tvarko atsargines kopijas, nes iki penkeriø metø pabaigos auditorius gali papraðyti, kad bet kuris jo pasirinktas elementas gautø kopijas. Dabartiniu klubu labai svarbu pasirinkti kasos aparatà. Ðiuo metu yra atsakingi fiskaliniai prietaisai, kurie saugo fiskaliniø áplaukø kopijas internetinëje situacijoje, taip pat ir popieriaus rulonuose.

http://p-salin.eu PurosalinPurosalin - Pasukite savo medžiagų apykaitą ir mesti svorį!

Tradicinis áraðymo metodasSëkmingai naudojant tradiciná áraðymo bûdà, kopijos áraðomos ant popieriaus ritinio. Todël jis grindþiamas tuo, kad viename grynøjø pinigø ritinyje spausdinami originalø originalai, kurie pristatomi klientams po pirkimo, o kitose - ðiø medþiagø kopijos. Iðsaugojus visà ritiná, jis turëtø bûti paimtas ir perkeliamas á ámonës archyvà.

Elektroninë kopijaÐiuolaikiniø kasos aparatø ir fiskaliniø spausdintuvø atveju turime mechanizmà, kuriame yra tik popieriaus ritinys ir elektroninë kvito kopija, kurios dëka elektroniniø duomenø atminties kortelëje situacijoje iðsaugomos kvito kopijos. Tokios sutarties galia yra gili ir yra gausa visam kasos naudojimui.

Nauda, gaunama naudojant elektrinius kasos aparatusKasos aparatai, turintys elektroninæ finansiniø pajamø kopijà, yra daug pigesni, nes nereikia pakeisti popieriaus ritiniø. Be to, jie yra daug maþesni árankiai, turintys tam tikrà spausdinimo mechanizmà ir atskirà ritiná. Taigi jie yra neáprastai mobilûs kasos aparatai, tai yra paðto mobiliojo kasos aparato atveju.Naudojant ðá modelá árenginá, iðnyksta visa popieriaus ritiniø krûva su atsargine kopija, problema. Be to, jûs neturite bijoti jø prarasti, nes jie neiðnyks ar nesulauþys, nes daþnai tai nëra tradiciniø popieriaus ritiniø sëkmë. Finansinës kontrolës metu daugiau dëmesio skiriama dël to, kad tam tikram duomenø valdytojui nëra aiðkumo, kad popieriniai lapai yra atsargûs. Ðie kasos aparatai leidþia pasiekti bet koká atsarginiø kopijø skaièiø. Svarbu archyvuoti ðià svarbià informacijà apie naujas duomenø laikmenas, dël kuriø saugumo lygis daug didëja.