Fiskalines novitus mathos apthvalgos

Nors bûtinybë turëti novitus deon kasos aparatà ekonominiame ágyvendinime turi dar didesná verslininkø skaièiø, pagal galiojanèius teisës aktus vis dar ámanoma atsisakyti ðio ásipareigojimo.

Tokiam atleidimui tinkamas nuostolis gali bûti taikomas apie 100 000 Lenkijos mokesèiø mokëtojø. Nuo 2015 m. Kovo 1 d. Pareiga naudoti ðias priemones, be kita ko, susijusi su mokesèiø mokëtojais, teikianèiais paslaugas ið varikliø remonto, kirpyklø, kosmetikos, valdybos ir maisto paslaugø, teisiniø paslaugø, mokesèiø konsultacijø ir gydytojø. Taigi kas ið tikrøjø neturi prisiminti kasos? Be kitø dalykø, jie domisi tam tikrø veiklos rûðiø iðimèiø taikymu. Mokesèiø mokëtojas, kuris atlieka neapmokestinamà objektà, neprivalo jø uþregistruoti kasoje. Kas nereikalauja kasos aparato: paslaugø ar paslaugø teikimo transliavimo paslaugø, interneto paslaugø, su þemës ûkiu, gyvulininkyste ir veisimu, elektra, garais, dujiniu kuru, natûraliu vandeniu, paslaugomis, susijusiomis su kitomis nei atliekø surinkimo paslaugomis, srityje. pavojingos, paslaugos, susijusios su pavojingø atliekø surinkimu, paslaugos, susijusios su atliekø apdorojimu, paslaugos, susijusios su pavojingø atliekø perdirbimu, paslaugos, susijusios su radioaktyviøjø atliekø ðalinimu, geleþinkeliu, miesto ir priemiestiniu transportu, paðto ir pasiuntiniø paslaugomis, pagalba apgyvendinimo, vieðbuèiø teikiamø paslaugø srityje , moteliai ir sveèiø namai, telekomunikacijø paslaugos, elektroninës paslaugos, fizinës ir draudimo paslaugos, nuomos ir turto valdymo paslaugos, paslaugos, susijusios su nekilnojamojo turto rinkos pirkimu, notarø veikla, paslaugos, susijusios su uþsakymø tvarkymu, administravimo paslaugos socialinës paslaugos, narystës organizacijos, organizacijø ir ne teritoriniø grupiø teikiamos paslaugos.

Mokesèiø mokëtojai, kurie atlieka aukðtus sàraðus, taip pat gali pasimokyti ið dalyko objekto nuotraukos. Priklausymas paskutiniam leidimui priklauso nuo mokesèiø mokëtojo pardavimo struktûros. Jei praëjusiais metais paminëta veiklos gràþa buvo didesnë nei 80% visos apyvartos, mokesèiø mokëtojas gali uþsitæsti grynøjø pinigø sumos dël bendro pardavimo.