Eurom pramoninio dulkio siurblio apthvalgos

Dulkiø ðildymo sistema tampa vis labiau þinoma. Ið normos ji yra sujungta á naujus objektus, taèiau ji taip pat susilpnina, kad egzistuoja esami. Nors paskutiniuose kituose pastatuose árengimas yra protingesnis ir brangesnis.

Kà ji sako, kad vakuuminë ðildymo sistema yra sveikesnë su tradiciniais siurbliais? Dabar, tradiciniø dulkiø siurbliø sëkme, ne visada atsikratome visø priemaiðø. Viskas priklauso nuo dulkiø siurblio kokybës, taèiau daþnai atsitinka, kad filtras neuþima visø dulkiø. Ðis dulkiø siurblys taip pat yra gana triukðmingas. Centrinis dulkiø siurblys neiðsiurbia ásiurbiamo oro, nëra filtro, kuris nëra pakankamai veiksmingas kaip dulkiø siurblio sudedamoji dalis. Jis nesukelia triukðmo, nes dulkiø siurblio variklis yra uþ pastato ribø. Ir nieko nëra. Svarbaus dulkiø siurblio montavimas - tai investicija, kurià galite, bet ne apgailestauju, bet ne þmonëms, kurie liktø ant jo. Kituose objektuose tokio organizmo árengimas yra gana lengvas, nes mes laisvai platiname visà árenginá, taip pat naujus elektrinius ar hidraulinius árenginius. Svarbiausia plano dalis yra vadinamoji centrinis vienetas, kuris yra pagamintas uþ namø ribø. Tai kaip tradicinio dulkiø siurblio korpusas taip pat prideda neðvarumø. Stiprieji vamzdþiai yra prijungti prie centrinio asmens, kuris tæsiasi iki siurbimo vamzdþio centro (t. Y. Visiðkesniø keliø lizdø objektø. Toks lizdas, norëdamas atlikti paprastà operacijà, nori bûti dedamas á pagrindinæ namo sienà. Dël ðio siurbimo stovo yra didesnis, nei tiesioginiame dulkiø siurbliu, lanksèia lanksti þarna, kurios darbas atliekamas vakuuminiame valyme. Þarna taip pat turi profesionalø jungiklá arba sukimo átaisà. Vakuuminë ðildymo sistema tikriausiai ieðkos keleto naujø rëmëjø.