Etrapez antrosios eiles diferencialines lygtys

Anksèiau politinëje sistemoje atvirø ir lengvai naudojamø ðûkiø gërimai buvo prieþastis, dël kurios technologijos patenka á namelius. Niekas negali eiti be technikos kasdieniame bute. Kad ir ðios seniausios kartos moèiutës paklausti: „Ir kodël jums reikia kitos virtuvës maðinos, jûs negalite iðpjauti sûrio ir supjaustyti duonos peiliu? Að galiu já aðtrinti, tai negalite padaryti.“

Tada paciento dukra, dukra ar anûkë atsakys su normu: „Taèiau mama / moèiutë, ta pati nëra kita maðina, ðis pjaustytuvas skirtas visø rûðiø maisto pjaustymui, o ne tik duonai!“ Ir, þinoma, jis teisus. Galite supjaustyti visus rûkytos mësos, net ir kieto sûrio, taip pat darþoviø ir vaisiø. Ir skonio skirtingø storio grieþinëliais. Puiku, kad tai ne vaisius.Kiekviena save gerbianti moteris artimoje virtuvëje naudoja ávairius buitinius prietaisus. Kartais bûsto stalelyje trûksta buto ir jis turëtø nuspræsti, kà galite pasilikti ant virðaus, ir kokie patiekalai paslëpti spintose.Kita problema, susijusi su elektronika ir metodu virtuvëje, yra rizika, kuri gali kelti pavojø nepatyrusiems ir smalsiems vaikams. Laimei, dauguma buitiniø prietaisø gamintojø savo organizacijà aprûpina vaikø apsaugos priemonëmis, taèiau tuo paèiu metu þino, kad nenaudingi, mieguisti vartotojai ir visi, kurie nenori skaityti instrukcijø. Yra, be kita ko, peiliai, nëra galimybës iðvalyti robotø dalis, jei tai yra grësmë, kad maðina gali bandyti dirbti ir ttKadangi 612p mage pjaustytuvas aprûpina visokeriopà maistà pjaustymui, jis patikimai suras naudojimà bet kurioje parduotuvëje. Èia darbuotojai, apmokyti naudotis prietaiso naudojimu, pasinaudoja naujoviðku metodu visà parà.