Elzab kasos aptarnavimas

Jei esate bet kokio realizavimo ar maitinimo ástaigos savininkas, labai gerai þinote, kad paslaugø teikimo greitis yra vienas ið svarbiausiø iððûkiø, su kuriais turite susidurti. Taèiau jûs tikriausiai niekada nepagalvojote, kad didþiausias dëmesys paskutiniam aspektui yra ne tik uþsakymo rengimo greitis, bet ir uþsakymo ávedimas á stiliø ir fiskalinë suma.

Jei tai yra jûsø namuose árengti standartiniai arba keli paþangûs ar pasenæ kasos aparatai, paskutinis asortimentas þymiai pailgina klientø aptarnavimo laikà, kuris tiksliai susilieja su jo pasitenkinimu, ir jo atsigavimas nuo teikiamø paslaugø!Laimei, rinkoje yra vis daugiau galimybiø, o maitinimo pramonë gali pasinaudoti net technologiðkai paþangesniais sprendimais, kurie tiesiogiai trukdo siûlomø paslaugø vertei! O dabar mes dirbame su darbu, kuriuo siekiama pagerinti maitinimo paslaugø kokybæ. Kvieèiame Jus pasiûlyti geriausiø ið geriausiø padavëjø ir bartingo produktø - Gastro Pos Demo programà.Jo iðnaudojimas yra ne tik intuityvus, bet ir panaði á pozicijà tradiciniame fiskaliniame kasoje, todël sveèiams nebus sunkiau prisitaikyti prie skirtingø sprendimø! Be to, visa programa veikia jutikliniame korpuse, suteikiant tikslià ir svarbiausià, daug greièiau pasirinktà uþsakymà. Be to, padavëjo atpaþinimas pasiþymi dideliu technologiniu progresu ir paprastu naudojimu, nes jis ávedamas ávedant kodà, kuris yra naudingas konkreèiam darbuotojui, arba, dar paprastiau, naudojant specialià magnetinæ kortelæ.„Gastro Pos“ programa yra neabejotinas „Turi bûti“, jei rûpinatës klientø aptarnavimu aukðèiausiu, pasaulinio lygio lygiu! „Gastro Pos“ gydomi ir mëgstami garsiø gastronomijos ástaigø ir puikiø barø galia! Todël nenuostabu, kad ne ilgiau ir kad jûsø namams reikia aukðtesnio lygio!