Eduko mikroskopai

Tiems, kurie neapskaitomi mokesèiø skyriuje per kasos aparatus, aptarnavimo knyga nebus visapusiðkai pripaþinta. Taèiau tie, kurie nusprendþia tapti vatowcami arba parduoti medþiagas ir siûlyti paslaugas, matydami juos naudodamiesi kasos aparatu kaip nerezidentas, tokià knygà laikys paþymëtoje vietoje. Reikia galvoti apie tai, kad kasos aparatø registro praradimas gali turëti rimtø pasekmiø investuotojui. Visø pirma, jie bus naudingi, kai verslininkas bando paslëpti ðià formà tiek paslaugø teikimo ámonei, tiek mokesèiø inspekcijai.

Nurodyta aptarnavimo knyga, nes jame áraðomi visi patikrinimø ir pakeitimø tipai. Ðiuo metu svetainëje yra áraðø, kad mokesèiø inspekcijos atstovas gali nuspræsti, ar verslininkas tinkamai tvarko áraðus, ar ne. Taigi, jei jis prisijungia prie prarastos ar sunaikindamas aptarnavimo knygà, nedvejodami praneðkite apie ðià bylà. Jis iðsiskiria ne tik praneðimu apie tai, kad knyga buvo prarasta, bet ir kaip ji pasiekë. Ir paskutinis nesibaigia pareigomis, kurias verslininkas turëtø prisiminti tokiu dalyku.

Dar svarbiau yra tai, kad ið karto po praneðimo apie nuostolius biurui paskambinkite bendrovei kasos aparatu, nauju filtru, kuris atlieka paslaugà ir perþiûri kasà. Jos atstovas mums duos dublikatà. Kaip verta pamatyti, tokia kompanija siekia paremti ðià knygà. Bet jei metø pavirðiuje naudojama naujø paslaugø ámoniø pagalba, ji turëtø bûti sukurta tuo, kad knygos dublikatas gali turëti trûkumø. Tai yra geriausias bûdas iðlaikyti ðá registrà taip, kad jis visada patektø á patogià vietà, jis negali bûti pavogtas arba nëra prieinamas visiems.

Tuo atveju, jei mokesèiø inspekcijos atstovas suþino, kad egzemplioriuje yra kokiø nors paþeidimø, tai gali reikðti netgi bûtinybæ gràþinti kasos aparato ásigijimo paðalpà. Be to, jei pats verslininkas pasirinko apmokestinti PVM mokëtoju, po tokio ávykio neabejotinai reikës atsistatydinti ið tokios apskaitos operacijos.