Edesa slicer

Sûrio pjaustyklë yra gastronominis árankis, naudojamas ir restoranø gamyklose, taip pat ir maisto parduotuvëse. Ámoniø grupëje jie gali ásigyti sûrio ir ðaltos mësos pjaustymo árenginá. Taèiau reikëtø nepamirðti, kad sûrio pjaustyklë turëtø turëti tefloniná pjovimo diskà, kad sûrio grieþinëliai neprijungtø prie peilio.

Kur mes susitiksime pjaustyklæ?Pjaustymo naudojami maitinimo ástaigø, kaip antai Restoranai, maitinimo paslaugø teikëjams nustatyti daug efektyviau nei prietaisai dalytis duomenimis parduotuvëje, kur jie yra kartais naudojamas pjovimui maþesná skaièiø prekes. Elementas yra didþiøjø prekybos centrø, kur sûris pjaustomas ne tik kliento pageidavimu, bet ir siûloma savitarnos srièiø supjaustymu.

Sûrio pjaustyklësSûrio pjaustyklë turëtø uþtikrinti tikslø ir naðesná darbà dël gerø peiliø ir sudaryti sàlygas graviratiniam pjaustymui, kurio metu tam tikros vietos galva suformuotos grieþinëliais. Jei supjaustytas produktas laikomas pakrautu kaip tolesnis pardavimas, mes galime nustatyti pataisø kieká, kurá reikia perduoti ið patiekalo. Tai paskutinë galimybë, kurià turi automatiniai prietaisai. Produkto galiukà taip pat galima patogiai iðkirpti laikantis paskutinio indo indikatoriaus slëgio dangtelio elemento. Pjaustytø pleistrø storio reguliavimo intervalas yra nuo 0 iki 28 mm. Aðmenys paprastai yra nuo 250 iki 300 mm. Ypaè svarbu uþtikrinti kliento darbo saugumà ir iðvengti darbuotojø perkrovos, kad nebûtø pernelyg nuovargio, kurá sukelia ilgas prietaiso tarnavimo laikas.Sûrio pjaustyklës daþniausiai pagamintos ið aliuminio elementø, kurie lieèiasi su anoduotu aliuminiu pagamintais maisto produktais, ir pagrindu ið lakuotø aliuminio. Todël jie yra labiau natûralûs, bet vis tiek uþtikrina naudotojui stabilumà darbo metu.