Duonos pjaustytuvas

Yra darbuotojø, kurie savo mityboje neatsiþvelgia á mësos ir gyvûninës kilmës produktus, ir netgi jø yra daug. Taèiau darbuotojø grupë mielai valgys ðaldymo pusryèius ar vakarienæ. Bûtent parduotuvëse mes turime platø ðalto mësos asortimentà. Pigesni, brangesni, skiedikliai ar riebalai. Tikrai skiriasi. Kiekvienas nori kito tipo. Panaðiai kaip ir grieþinëliø storis. Kiekvienas mëgsta skirtingà storá. Kai kurie nori storesniø gabalø, kiti ploni.

Tie, kurie mëgsta didelá kumpio gabalëlá ant sumuðtinio, supirkti kumpá á sudedamàsias dalis ir supjaustyti á augalà. Su peiliu arba kaþkas turi pjaustytuvà. Taèiau labai patogu ásigyti pjaustytø kumpiø. Prekybos þmonëse kumpis supjaustomas á maþus gabalus, todël mes galime laisvai pirkti kumpá kilogramais ar grieþinëliais. Daþnai iðaugintos mësos verslas greitai pjauna anksèiau, taèiau moterys parduoda, taèiau pasitaiko, kad deðra yra smulkmenoje ir supjaustyta. Taèiau, norint supjaustyti mësà ámonëje, pjoviklis turi bûti bûtinas ir netgi bûtinas. Mësos pjaustyklës þymiai supaprastina pjovimo procesà. Ásivaizduokite, kad prekyboje yra didelë eilë, o pardavëjas parduoda kumpá su peiliu. Yra paskutinis dalykas, kurio negalite ásivaizduoti. Pjaustytuvai siûlo tinkamà pjûvio storá, kurio neámanoma gauti su peiliu. Be to, tai suteikia daug didesná kumpio pjaustymà, o viduje tai puiki klimato ir meno taupymo priemonë. Taèiau, naudojant mësos pjaustytuvà, ypatingas dëmesys turi bûti skiriamas dël to, kad peiliai yra labai aðtrûs ir taip pat varomi varikliu. Tai reiðkia, kad mes ne tik gresia pavojus, bet ir rimtai supjaustome pirðtus.Blokuose taip pat galima naudoti ðalto mësos pjaustytuvus. Jie yra tos paèios organizacijos jaunesni ir pritaikyti prie namø tikslo. Prekiautojai yra daug turtingesni ir jie automatiðkai nusipirks daug didesnæ vytintos mësos dozæ. Yra þinoma, kad restorane mes nesupjaustysime taip sunkiø doziø, kurias galëèiau turëti visai grupei neásivaizduojama.