Dulkio laikymo laikas

Vakuuminio pakavimo maðina, daþnai vadinama pakavimo maðina, yra áranga, kurios uþduotis yra èiulpti orà ið gaminio folijos pakuotës viduje (sukuriant vakuumà kameros viduje ir sukurti uþdarà uþdarymo sandariklá. Ði pakuotës parinktis pailgina maisto laikymo laikà be konservantø, leidþia veiksmingai marinuoti mësà ir pasirûpina, kad jis bûtø apsaugotas, pvz., Permainø.

Dël toli bûdu, nes maisto tarnavo yra skirtingi pakavimo. Ir didelës virðuje ir dideliu nuoseklumo (mësos gaminiai yra nukreiptas á tradicinius pakavimo maðinø dulkiø antspaudu, straipsniai su smulkiais lygá ir menkas (duona, uogomis Closed antspaudu pakavimo maðinos su rankiniu vakuume. Pakuotë maisto pakavimo maðinos taip pat yra vienas svarbus vertë - patogu naudoti, todël jëga ir nuoseklumas darbe. Daþniausiai pakavimo maðina yra árankis kamera - per trumpà patogaus dydþio arba kaip stovinèioje, árengti saugojimo kambaryje ar kameroje uþdarytas pagal hermetiðkoje dangèiu. Tinkamas sujungti dël to, kad proceso (indo á maiðo su prekiø ir paspaudus siurbimo oro angos kameroje energijos yra taip pat galima reguliuoti suvirinimo parametrus. Jie kartu daugiausia dideliø maisto gamybos ámonëse. Kitas labai populiarus modelis pakavimo pakavimo bezkomorowe (tinko su iðoriniu nusiurbiant. Todël jie yra indai su minimaliø dydþiø, pakowaczce uþdaro galo maiðo, o produktas lieka uþ prietaisà. Pakavimo juostos yra naudojamos namø ûkiø, maþø restoranø ar maþø parduotuviø, kur reikia, vakuuminis pakavimas nëra didelis. Pakavimo maðinos yra pastatytas su milþiniðka klasës nerûdijanèio plieno, turi elektroninæ valdymo pultas, daviklis, rodantis vakuume bûklæ, be iðimties, yra savarankiðkai sutepti siurblá ir sandarinimo juostelë. Vertybiø ir modelis pakuotës santykiai, sandarinimo juostos turi naujà dydá, ir todël keièia átakos maiðai, kurioje maistas yra supakuotø pasirinkimas.