Dulkio dalinimas

Priimant pramoniniø dulkiø surinkëjø ásigijimà, verta þinoti, kad yra keletas tokiø dulkiø surinkëjø tipø. Pirmoji ekonominiø dulkiø surinkëjø tvarka yra nusodinimo kameros. Tada jie sudaro dulkiø surinkimo árenginius. Dulkiø dalelës, kurios patenka á toká dulkiø surinktuvà, esant gravitacijai, nukrenta á vienà dulkiø surinktuvo dugnà, o iðvalytos dujos, kurios yra natûralesnës, yra laisvai iðleidþiamos ið tokio dulkiø surinktuvo virðaus. Svarbi ðio dulkiø surinkimo modelio savybë yra galimybë dulkëti nuo karðto dulkiø.

https://auresoil-sensi-secure.eu/lt/Auresoil Sensi & Secure - Veiksmingas būdas pagerinti jūsų klausos kokybę!

Kitas pramoniniø dulkiø surinkëjø tipas yra inerciniai kolektoriai. Jie nustato, kad tokie árankiai rëmuose yra paprasti ir yra labai supaprastinta konstrukcija. Visada atminkite, kad jø veiksmingumas nëra svarbus. Taigi didesnëse gamybos parduotuvëse jie neveikia.Filtrø separatoriai yra skirtingos rûðys. Filtruoti dulkiø surinkëjai ðiame metode veikia, kad uþterðtas dujas atlieka tinkamais audiniais. Dabartiniame apdorojime terðalai lieka ant audinio, o iðgrynintos dujos teka. Ðie dulkiø surinkëjai yra labai pavojingi. Ðtai kodël jie susirenka á iðsamesnes gamybos ámones.Verta rûpintis tuo, kad pramoniniai dulkiø iðtraukimai yra privalomi visose darbo vietose, kuriose siunèiami tam tikri oro terðalai. Visada verta nepamirðti, kad tokie ekonominiai dulkiø surinkëjai yra ypaè galingi ir mes turëtume pritaikyti savo dulkiø surinktuvà prie toje vietoje atlikto darbo pobûdþio. Tai turëtø bûti skaitoma apie gerus tokiø dulkiø surinkëjø parametrus, kad galiausiai bûtø galima tinkamai nuspræsti, kuris ið jø turëtø nuspræsti. Dulkiø kolektoriø tipai pirmiausia skiriasi nuo valymo efektyvumo. Taigi ðie dulkiø surinkëjai, kurie yra ðiek tiek svarbesni, tikrai bus daug aktyvesni. Taip pat svarbi pramoniniø dulkiø surinkëjø ámonë. Verta naudoti patikrintas ámones, kurios priima geras nuomones. Paskutinis sàþiningas metodas nuvilpins jûsø ásigytà pramoniná dulkiø surinktuvà.