Dokolado gamyba youtube

Ðokoladas yra vienas ið geriausiai þinomø gërybiø. Virtuvëje ji aptinka ávairius naudojimo bûdus, ji pateikiama galios versijose. Beveik kiekvienoje parduotuvëje galite priimti ávairiø formø ðokolado produktus. Puikus yra ir pieno ðokoladas, ir sudëtingas.Ðokolado gamyba yra gana sudëtinga. Pirmoji jos gamybos dalis - kakavos pupeliø valymas ið lukðto. Tada grûdai yra termiðkai apdorojami, per kuriuos paimamos bakterijos. Kitas þingsnis - skrudinti branduolá pakviesti taip vadinamu ðûviu, kitaip tariant, tiesiog lauþant. Maistas yra sumaltas, o taikant ðá mechanizmà susidaro kakavos pasta. Tada elementai yra tinkamai iðduodami, priklausomai nuo to, kurá produktà norite gauti. Plauðiena visiðkai susmulkinama automatiðkai. Atlikus ðiuos procesus, jis sudaro atsipalaiduotà puslapá, kuris paminëtas pavyzdyje. Jis atsibunda iðgaunant procesus. Bûtina iðlaikyti tinkamas maðinas dirbti su ðokoladu. Dviejø ir penkiø ritiniø malûnai naudojami kakavos masës sutraiðkymui. Pirmuoju ðokolado diegimo etapu naudojamos maðinos, vadinamos kûgiais. Pjaustymo procesai taip pat vyksta karðtu ir ðlapiu. Ðilumos apdorojimo procesas yra svarbus ðokolado gamybos etapas. Galutinis gamybos etapas baigiamas prietaisu, vadinamu pieðtuku. Perdirbimas jo tarnybai priklauso nuo kakavos sviesto suskirstymo á maþiausius matmenis. Dël to ðokoladas ágyja savo skoná ir bûdingà blizgesá.