Devintojo dedimtmeeio mados dou

Ðeðtadiená buvo parengtas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos ekranas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie nusprendë pamatyti, kà dizaineriai baigë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suprojektuotas ðou pasirodë jauniausioje detalëje, o pilnas pasirodymas vyko be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik erdvûs ir erdvûs audiniai su didelëmis, spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Joms taip pat átakos turëjo nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukë su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dël lengvø drabuþiø dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su sveikomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir gëlëmis.Po parodos jis stengiasi pasiûlyti graþià vestuviø kûriná, ypaè ðiai progai. Suknelë buvo mokama asmeniui, kuris atrodë anonimiðkas. Be to, aukcione buvo parduodami ðiuolaikiðkiausios kolekcijos drabuþiø momentai. Pajamos, þinomos ið paèios pardavimo, bus priskirtos jûsø naðlaièiui. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai palaiko ávairius ramius ir gerus veiksmus. Jos savininkai daugelá kartø paliks mûsø gaminius, taip pat ir tada, kai aukciono medþiaga netgi lankësi bet kurioje gamykloje.Bendrovës atstovas spaudai sakë, kad paskutinë kolekcija vyks á parduotuves geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë turi kompiuteriø verslo atidarymà, kuriame atvirkðtinës kolekcijos bûtø kaltos nei stacionariuose interesuose.Vietinis mados þenklas yra vienas didþiausiø drabuþiø gamintojø ðalyje. Visoje ðalyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, visø pirma, daugelis ádomiausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ðis vardas nori rinkti sàjungas su dideliais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos, þinoma, yra labai populiarios, kad daugelis prieð pradedant parduotuvæ, pasiruoðæ rytà, sudaro ilgas eiles. Ðios kolekcijos iðëjo tà paèià dienà.Ðios institucijos poveikis jau daugelá metø labai rûpinosi vartotojø, taip pat ir pasaulio, ir uþsienyje. Raðydami apie jà, nëra teisinga nekalbëti apie tai, kiek daug pasitenkinimo ji gavo, ir uþtikrina, kad prekës yra aukðèiausios klasës.

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai Gdanske