Devintojo dedimtmeeio mados dizaineriai

Ðá ðeðtadiená baigësi paskutinës vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pasirodymas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai pastatë judantá sezonà. Tarp auditorijos galëtume net iðgirsti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas buvo pritvirtintas maþiausiame elemente, o visas ávyko be jokiø kliûèiø. Sistemoje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Savo darbui buvo naudojami tik naminiai ir lengvi audiniai su stipriomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, visiðkai paraðyti nërimu. Tarp jø buvo malonus nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinës su frills ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su pirmosiomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir originaliomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþus vestuviø kûrinys, sukurtas ypaè ðiuolaikinei progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris ketino likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli paskutinio kolekcijos drabuþiai. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus apraðytos jûsø vaiko namuose. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairias labdaros ir praktines veiklas. Jos savininkai pakartotinai pasiûlë savo rezultatus pardavimui ir kaip pardavimo objektas buvo netgi paèiø gamyklø apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausias kolekcijas pradës veikti geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë planuoja sukurti kompiuterinæ parduotuvæ, kurioje bûtø nuspræsta priimti kitas kolekcijas, iðskyrus stacionarias ámones.Gerai þinomas drabuþiø gamintojas yra vienas didþiausiø drabuþiø gamintojø ðioje srityje. Pasaulyje yra nemaþai gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, daugiausia aukðèiausios kokybës siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Dabar ir tada ðis vardas paraðo kolekcijas, suderintas su tikrais Lenkijos dizaineriais. Þinoma, ðios kolekcijos yra labai populiarios, kad net prieð steigiant parduotuvæ jie ryte pasiruoðæ statyti ilgas eiles. Ðios kolekcijos vyksta ðià dienà.Ðio daugelio metø darbo rezultatai yra labai populiarûs tarp vartotojø tiek pasaulyje, tiek uþsienyje. Raðydamas apie jà, nëra paminëta, kiek daug pasitenkinimo ji gavo, ir teigia, kad straipsniai yra didþiausios vertës.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: „Gdynës“ vienkartiniai drabuþiai