Cis apskaitos programa

Ðiuolaikinës apskaitos ir sàskaitø faktûrø iðraðymo programos, sëdinèios tarp „Windows“, yra labai veiksmingos ir jø veikimas yra intuityvus. Visada yra klientø grupë, kuri, uþuot naudojusi pelæ, pageidauja traukti skirtukà. Taip pat yra ámoniø ar verslininkø, kurie nenori investuoti á tuos kompiuterius. Jiems sukurta tik „Comarch Klasyka“ programa, kuri siûlo visus naujoviðkus sprendimus ir laisves klasikinëje grafinëje formoje.

„Comarch“ klasika yra funkcionali þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio programa. Tai suteikia galimybæ atsiskaityti uþ prekës þenklus supaprastinta ir didelë apskaita. Jis ásigys visà sandëlio valdymà, kartu su komerciniø operacijø registravimu, papildomai uþsienio valiuta. Taikant paraiðkà, yra paprastas þurnalø skaièius, tvarkomos iðankstinës sàskaitos, vidaus pardavimai ir pirkimai.

Sàskaitos faktûros modulis leidþia ávesti ilgus 160 simboliø produktø pavadinimus. Ji turi banko bazæ, kuria galima naudotis pervedimams. Dirba su mokesèiø spausdintuvais.

Papildoma idëjos dalis yra darbo uþmokesèio modulis. Tai suteikia galimybæ saugoti darbuotojø failus, iðvardyti rinkà ir apskaièiuoti pajamas. Jis turtingas, pastebëdamas darbuotojø nebuvimà ir atostogas. Ðis elementas taip pat leidþia jums parengti mokesèiø deklaracijas PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 ir ZUS, taip pat generuoti pervedimus mokesèiø inspekcijai.

Klientams gamintojas parengë specialià migracijos pasiûlymà naujausioms programos versijoms, naudodamas „Windows“ aplinkà. Be abejo, yra plataus uþmojo pasiûlymas, atsiþvelgiant á tai, kad atnaujinimas gali sutelkti dëmesá á 40% nuolaidà, o naujausia taikomoji programa grindþiama naujausiomis technologijomis, apima ir nori reglamentø naujienø, kurios dël ávairiø prieþasèiø gali nesiekti klasikinë grupë.