Buhalterio kalba

Jei esate vyras, kuris nebijo savarankiðko virimo, bûkite tikri, kad patyrëte skaldytø virtuvës priedø problemà daugiau nei vienà kartà. Nepastebëjimo akimirka arba vien tik formø paleidimas ir gintis - turime susidoroti be pjaustytojo, orkaitës ar kitos reikiamos árangos. Deja, tai yra didelë problema rinkai, jei tai ið tikrøjø vadiname „auksine rankena“ arba nors mes esame kaþkas po ranka.

O kas, jei mes neatitinkame minëtø kriterijø? Ar mes turëtume nugriauti rankas ir verkti ant iðsiliejusio pieno? Þinoma, ne.Maitinimo árangos paslauga teikiama kartu su pagalba. Yra laukas, á kurá ðiuo atveju turëtume sugráþti (arba imtis galimybës naudotis gavëju sugedusià árangà. Patyræ, kvalifikuoti darbuotojai profesionaliai pataisys mûsø árangà. Tokios svetainës tikriausiai nepasiekia tokios plaèiai paplitusios, kai árodo vaistinë ar parduotuvës, bet jei mes esame mieste - tikrai negalësime rasti patikimo paslaugø teikëjo.Pakeitimai „savaime“ paprastai nëra puiki idëja - leiskite mums savaime suprantama, kad elektros prietaisai, kuriuose „paieðka“ gali bûti pavojinga moterims, maþiau patyrusiems srauto.Þinoma, niekas nëra stebuklingas darbuotojas, todël mes turime pasidalinti su dabartimi, kad mûsø suteikta sulauþyta áranga bus „beviltiðka“, taip pat negalësime jà pataisyti. Paraiðkos pateikiamos atskirai - sakinio „prevencija yra geriau nei gydymas“ turinys - paklausti apie mûsø virtuvës baldus, kad ji tarnautø mums kaip ilgiausiai.Kita vertus, mes turime racionaliai priimti sprendimà perkant modernià árangà - daþniausiai kokybë eina kartu su kaina, tada nebijokite iðleisti ðiek tiek daugiau, jei norime, kad pirkimas bûtø naudingas jau daugelá metø. Tikimasi, kad pigios prekës uþtruks maþiau laiko, ir galiausiai gali pasirodyti, kad, atsiþvelgiant á taisomàsias lëðas, praleidome daugiau nei mokëtume uþ puikià árangos bûklæ.