Bestway siurbliai

Stûmoklinio siurblio nereikia niekam apie tai priminti - ásitikinti: pneumatiniai stûmokliniai siurbliai yra árenginiai, naudojami ramiems ir pusiau skystiems produktams siurbti. Jie atsiduria specifinëje konstrukcijoje, dël kuriø net geriausi produktai nëra sunaikinti.

Stûmokliniø siurbliø veikimo principas yra pastatytas ant stûmoklinio stûmoklio siurblio. Centriniame darbø etape tepalas ásiurbiamas per áleidimo voþtuvà stûmokliu, kuris ásiurbia á cilindrà, ir tada jis yra iðleidþiamas per iðleidimo voþtuvà. Kitas þingsnis yra uþdaryti stûmoklio slëgá tokiu pavidalu, kad siurblys tikisi imti kità tepalo dalá.

Galite skambinti skirtingais bûdais, naudojamais stûmokliniuose siurbliuose, pvz., Hidrauliniuose, pneumatiniuose arba elektros pavaruose. Dël ðios prieþasties daugelis ðiø siurbliø vykdoma tolimose pramonës ðakose.

Kaip minëta greitai, ávairûs skysèiai gali bûti transportuojami naudojant stûmokliná siurblá. Naudojant stûmoklinius siurblius, svarbu sëkmingai perneðti abrazyvinius, korozinius skysèius (pvz., Vyno rûgðtis ir karðtus skysèius 100 laipsniø Celsijaus laipsniu. Be to, jie prisideda prie klampiø skysèiø, storø, purvinø skysèiø ir net vaisiø minkðtimo. Dþiaugiamës, kad technologijoje daþniausiai naudojamas siurblio darbuotojas.

Tarp dideliø privalumø, kurie sudaro ðá siurblio standartà, tikrai reikëtø paminëti efektyvesná energijos naudojimà per plaèias apkrovos pokyèiø galimybes. Paskutinis ðio sprendimo privalumas - paprastas efektyvumas ir tai, kad siurbliui nereikia potvyniø. Be to, veislë, kuri gali bûti vertinama kaip spaudþiama naudojant ðá siurblá, nëra svarbi.

Galø gale nëra jokio sprendimo be defektø. Pagrindiniai stûmokliniø siurbliø trûkumai yra santykinai maþas efektyvumas, sumaiðytas su didelëmis eksploatacinëmis sànaudomis. Nepaisant to, daugelis verslininkø yra nukreipti á tuos paèius siurblius dël to, kad jø vertybës dominuoja trûkumuose.