Avarinis apdvietimas

Kaip matote dabar, bûtø galima ásivaizduoti skirtingus dalykus, jei nebûtø elektros energijos. Ir kai ji þinoma, kartais ji jungia tolimus gedimus, virðátampius ar techninës prieþiûros darbus, dël kuriø jie nëra laikini maitinimo gedimai. Visada verta tai padaryti tokiu atveju, ypaè jei kreipiatës á vieðàjà ástaigà. Todël yra prieinamas avarinis LED apðvietimas, kurá galima sëkmingai ádiegti antrojoje prekybos galerijose, automobiliø salonuose ar kitose teatruose ir valdþioje, daugelyje kitø ámoniø.

Be to, kad toks apðvietimas yra atsarginis ðviesos ðaltinis, jis tampa kita svarbia funkcija. Bûtent tai daþnai veikia tolimuose koridoriuose, kurie veda á avarinius iðëjimus. Jø dëka bet kokio pavojaus atveju, pavyzdþiui, susijusio su gaisru, galite saugiai artëti prie pastato, nesvarbu, koks svarbus yra naudingas plotas. Verta investuoti á ðá poþiûrá, nes dël to galite pasidalinti paskutinis, kad esant elektros energijos tiekimo sunkumams, þmonës, kurie save laiko objektu, nebus panikà.

Remiantis tokiu apðvietimu, jis gali bûti iðdëstytas taip, kad, jei reikia, nëra jokio aiðkaus skirtumo tarp pagrindinio apðvietimo ir avarinio apðvietimo. Be to, svarbu sumaniai nustatyti techninius avariniø ðviestuvø parametrus, prisitaikyti taip, kad sëkmë bûtø kuo lengvesnë, o koridoriuose be tamsos vyrauja ir tamsos. Toks apðvietimas renka ir, svarbiausia, objektas, kur energijos tiekimo trûkumas yra labai nemalonus ir net neámanoma atlikti darbus, bûdingus konkreèiam pastatui.

Pasirinkus avarinio apðvietimo tipà, vis tiek bus atpaþástama vieta, turint omenyje, kad kiekviename name esantys koridoriai yra naujas plotis, o sienos turi skirtingà aukðtá. Pardavime galite rasti tuos, kurie uþima staèiakampá gaubtà, arba daugiau jø su visais rëmeliais. Tam, kad toks apðvietimas bûtø ypaè lengvas þmonëms, norintiems iðeiti ið objekto, jie yra siûlomi kartu su deðinëmis piktogramomis, ant kuriø rodoma rodyklë, nukreipta á kryptá, á kurià reikia eiti á konkreèio objekto sprendimus.