Audinio dulkes

Teleskopinis dozatorius yra prietaisas, kurio pagrindinis veikimas pirmiausia yra dulkiø surinkimas ið dulkiø ðalinimo árankiø ir kiekvieno tipo rezervuarø. Be to, tiekëjai imasi plano labai glaudþiai aptariamø elementø uþdarymo tiek darbo metu, tiek sustojus. Tvirtas sandariklis apsaugo prietaisø dekompresijà. Paþymëtina, kad baudø temperatûra tikriausiai nevirðija 200 laipsniø Celsijaus. Taip pat ne tai, kad kalbama apie dulkiø agresyvumà.

https://rev-mind-plus.eu/lt/

Ðie prietaisai kaupiasi ið kûno, peiliø, rotoriaus ir variklio. Kûnas yra ramus, taèiau pasirinktas rotorius, kuris sukasi. Rotoriuje yra nuo ðeðiø iki aðtuoniø aðmenø. Peèiai taip pat gali bûti plieniniai, tik jø galai gali bûti padengti guminiais pagalvëlëmis. Darbaratis yra pasirinktas guoliø korpusuose. Guoliai yra nutolæ nuo kûno, kad jis jø nepriimtø. Pavarø pavara yra ásukama á kûnà. Jis vaþiuoja rotoriaus tiektuvo rotoriumi. Tiek prietaiso áleidimo anga, tiek iðleidimas yra baigtas su kvadratine arba ploèio flanðu.Turëdami idëjà árengti save celsiator, verta atkreipti dëmesá á jo aukðtá, dulkiø tipà, dozatoriaus darbo temperatûrà ir darbo aplinkà. Prieð perkant, geriausia pasikonsultuoti su savo teisës patarëju.Tiksliniai dozatoriai yra labai paprasti naudoti ir jø turinys nëra subtilus. Svarbus jø galas yra visø pirma smulkiø ir palaidø medþiagø iðdavimas. Mes kalbame apie tokias þaliavas, kaip grûdai, pieno milteliai, prieskoniai, pipirai, pipirai, cukrus, kazeinas, druska, filtravimo dulkës.Mobiliøjø dozatoriø naudojimas yra labai didelis. Jie tiekiami daugelyje pramonës ðakø, taip pat visuose gamybos etapuose, kaip produkto pakavimo linija, sveriant ir dozuojant bei pneumatiðkai.Tiksliniai dozatoriai gali bûti naudojami tiek vadinamosiomis sluoksnëmis, kuriø veikimas yra uþdaryti darbo sferà naujais slëgiais. Taip pat reikëtø paþymëti, kad dumblo higienizacijos laikotarpiu jis atlieka itin svarbø prietaiso darbà, skirtà reagentø dozëms, naudojamoms dumblo higienizacijai, dalyti.Tiksliniai dozatoriai Turiu atlikti visus grieþtus higienos standartus ir saugos standartus, numatytus ástatyme.