Atheminimo arengimas namuose

Jis verèia, kad turime iðversti tam tikrà tekstà. Taip pat problema gali kilti, jei anglø kalba yra gana gerai þinomas dokumentas. Laimei, vertëjai ir vertimo praðymai ateina á mûsø pagalbà, kuri skubiai ir, svarbiausia mums, laisva forma, iðverks visø tipø tekstus á kiekvienà kalbà. Ir ar vertëjo nuosavybë bûtø tokia gera programa, kai ji bus ið anksto suprantama? & Nbsp; Atsakymas yra paprastas - þinoma, ne! Ir moterims, kurios vis dar nëra pasirengusios, nepaisant sveiko proto, bandysiu pateikti kai kuriuos faktus, kurie patvirtina mano nuomonæ.

Visø pirma vertëjas gali bûti labai nepatikimas, nes vartoja paþodinius vertimus, bet nesuteikiu idiomø. Tai reikðtø, kad kaip árodymas, sakydamas: „ne mano puodelis arbatos“ iðverstø kaip „ne mano puodelis arbatos“. Paþymëtina, kad jie gali bûti gràþinami á daþniausiai naudojamas frazes, o ne specializuotas frazes, naudojamas verslo ar medicinos srityse. Ir nors vertimuose, kurie reikalingi tik mums, mûsø paèiø poreikiams, tai bus naudinga, todël vertimo raðtu vertëjo svarbaus dokumento sëkme mes galime ne tik pakenkti, bet ir visuomet nesuprastai pasaulyje, o tai gali sukelti rimtø pasekmiø. & Nbsp Be to, vertëjas su dirbtine galva neþino gramatikos. Kalbant apie anglø kalbos mokymà, jie taip pat gali patys valdyti save, taèiau, verèiant ið savo kalbos (kuri planuoja daug sudëtingos gramatikos, ji gali bûti gana prarasta. Ir skirtumas tarp „að turiu á paprastà ekonominæ situacijà“ ir „að susitinku rizikinga finansine padëtimi“ yra visiðkai didelis.

Vertëjas taip pat nepateikia mums prisiekusio vertimo. Tai ne visada bûtina kiekvienam vertimui. Ir etape reikia, ypaè svarbiø oficialiø dokumentø vertimø atveju. Baigdamas norëèiau pasakyti, kad nerekomenduoju, kad vertëjas, kurá sukûrë kvalifikuotas vertëjas, bûtø rekomenduojamas. Svarbiausia yra suprasti, koks yra reikalingas tekstas. Jei mums iðsiøstas skelbimas yra pokalbis su kolega, be jokiø problemø galime ávesti tekstà vertëjas. Taèiau visi svarbûs el. Laiðkai ir dokumentai yra tinkamai pateikiami specialistams.