Ataskaita apie maisto atliekas

Kiekvienais metais Lenkijoje jie yra ðvaistomi tiek parduotuviø, tiek privaèiø moterø, ðimtø tonø maisto. Kiekviena ðeima mesti maistà apie penkiasdeðimt zlotø. Vakuuminis pakavimo maistas yra puikus sprendimas.

Vakuuminiø maisto produktø pakuotës ásigijimo kaina priklauso nuo keliø deðimèiø iki maþdaug vieno ar dviejø tûkstanèiø, priklausomai nuo gamintojo ir dydþio. Pirkimo iðlaidos bus pakankamos uþ maistà. Áranga yra labai prasta naudoti. Visas procesas skaièiuojasi sujungus vienà folijos pusæ, tuomet jûs turite ádëti gaminá, o tada jis suvirinamas ið papildomos dalies, tuo paèiu metu siurbiant siurblius, esanèius maðinoje. Paskutinëje matavimo priemonëje plëvelë puikiai prilimpa prie supakuoto produkto ir yra hermetiðkai uþsandarinta.Vakuuminës pakuotës ásigyja uþ daugelá galiojimo laiko pratæsimø, priklausomai nuo produktø, nuo trijø iki penkiø kartø, ir laikyti já dar ilgiau ðaldytuve arba ðaldiklyje. Tokia maisto pakuotë yra puiki priemonë visam kempingo tipui, kur nëra prieigos prie ðaldytuvo arba yra nedidelis. Ðio metodo dëka maistas ilgà laikà iðlieka ðvieþias, o jo stilius ir skonis bei maistinës vertës taip pat nepasikeièia. Maistas iðlaiko pakankamai drëgmës ir laikomas ðaldiklyje, jam neleidþiama uþðaldyti. Vakuuminë pakuotë, apsaugo nuo bakterijø ir pelësiø, visada nepamirðkite kruopðèiai nusiplauti rankas prieð pradedant dirbti su produktu arba uþdëti pirðtines, kad mikrobai nepatektø á maistà.Ði technologija leidþia apriboti mësos pjaustymo laikà iki maþdaug dvideðimties minuèiø, tai yra puikus laiko taupymas ir leidþia greitai paruoðti patiekalà, pavyzdþiui, netikëtus sveèius. Galite paþodþiui pakuoti viskà: modernià ir rûkytà þuvá, mësà, paruoðtus patiekalus ir kt.