Asp laivo mados dou

Ðeðtadiená buvo parodyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didþiulæ þiûrovø, norinèiø pamatyti, kà dizaineriai sukûrë sezonui, dozæ. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou skaièiuojamas maþiausias elementas, o visa tai buvo be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo tik nuoðirdþius ir erdvius audinius ið aukðtos spalvos, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, kuriø skaièius baigtas nërimu. Jø susiþavëjimas taip pat buvo nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Lengviems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë mergaitëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su visomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir ðvieþiomis gëlëmis.Po parodos vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, specialiai paruoðtas paskutinei kelionei. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus pervestos á privaèià vaikø namà. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius patrauklius ir teigiamus veiksmus. Jos savininkai jau ne kartà atsakë á savo produktø aukcionus, o kai aukciono objektas buvo net apsilankymas bet kurioje gamykloje.Bendrovës atstovas mums pasakë, kad naujausias kolekcijas pasieks biurai jau geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje rinkiniai bûtø prieinami ne stacionariuose objektuose.Jûsø drabuþiø kompanija turi geriausiø drabuþiø gamintojø gërimà. Kiekviename pasaulyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, visø pirma þinomø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kartais ði bendrovë kuria kolekcijas, palaikydama ryðius su centriniais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios populiarios, kad prieð pradedant parduotuvæ, jos yra pasirengusios ilgomis eilëmis ið individualaus ryto. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Dabartinio prekës þenklo produktai jau daugelá metø yra labai populiarûs tiek regione, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nenukris, jau nekalbant apie gautø atlygiø galià ir patvirtina, kad produktai yra geriausios kokybës.

http://lt.healthymode.eu/biostenix-sensi-oil-priesnuodis-klausos-problemoms/Biostenix Sensi Oil New. Priešnuodis klausos problemoms

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai