Apdvietimas virtuveje

LED avarinis apðvietimas komunaliniø paslaugø namuose, þinomas kaip prieðgaisrinës saugos sistemos elementas, turi atlikti kelis reikalavimus, kuriø turinys taip pat aptariamas taisyklëse, taip pat standartai, susijæ su prieðgaisrine apsauga ir apðvietimu. Ðios taisyklës apibrëþia specifinius árankiø ir priedø parametrus ir paaiðkina evakuacijos þenklø iðdëstymo vaidmenis, kurie turëtø bûti laikomi tinkamai atliktame avarinio apðvietimo árenginyje, deja, netgi inþinieriai per pastaruosius atvejus klysta, o viena ið daþniausiø klaidø projektuojant apðvietimo sistemà Avarinis ðviesos diodas gali bûti pakeistas:

skaièiavimai dël numatomo avarinio apðvietimo intensyvumo evakuacijos marðrute,nereikalingas atspindþio koeficientø naudojimas skaièiavimams ant sienø, grindø ar lubø, \ tneatsiþvelgiama á ðviestuvø, kaip baterijos, efektyvumà, ypaè á ðviestuvø su inverteriais efektyvumà, \ tuþ paskutiniø avariniø iðëjimø, taip pat ir specialiose erdvëse, taip pat su panaðaus intensyvumo ugnies ir medicinos áranga, nëra árengtas avarinis apðvietimas, \ tðviestuvø su evakuaciniais þenklais áterpimas á laukus, kurie yra nematomi arba uþtemdyti tam tikro objekto reklamos ar pastato elementø,renkantis reikiamus reikalavimus neatitinkanèius árenginius arba nesukuriantys veikti esant svarbioms sàlygoms (pvz., tiems, kurie nerodo pakrovimo parametrø ar akumuliatoriaus sprendimø ir naudoja ðviesø ðviestuvus su inverteriais, kuriø temperatûra yra maþesnë nei penki laikotarpiai Celsijaus matu,nesilaikoma reikalavimo, kad skirstytuvo elektros gedimas aktyvuotø avariná apðvietimà taip, kad baterija nebûtø visiðkai iðsikrovusi,nenaudokite dinaminio avarinio LED apðvietimo laukuose, kuriuose evakuacija gali bûti pavojingesnë,nepakankamas dëmesys tam tikro objekto naudojimui ir suplanuotos avarinës apðvietimo koncepcijos evakuacijos sàlygos (pvz., daugiapakopës ligoninës evakavimas bus visiðkai lëtesnis nei vieno lygio komplekso evakuacija.

https://neoproduct.eu/lt/black-mask-veiksmingiausias-budas-isvalyti-oda-ant-veido-nedelsiant-dirbti/

Nesugebëjimas patobulinti avarinio apðvietimo sistemos dizaino ir pritaikymo prie galiojanèiø teisës aktø, turinèiø mirtinø produktø ne tik projekto rangovui, bet visø pirma potencialioms realios grësmës sëkmës aukoms. Galø gale, avarinis LED apðvietimas ið deðinës palengvina evakuacijà, todël neturëtume nuvertinti niuansø, nes jie gali paveikti gelbëjimo operacijos efektyvumà. Speciali evakuacijos marðruto sistema ir dinamiðka evakuacijos apðvietimo sistema leidþia lanksèiai pritaikyti evakuacijos sàlygas prie esamos gaisro situacijos evakuacijos marðrute (pvz., Evakuacijos kelio dûmai arba ugnis laiptinëje. Labai iðvardytø sprendimø dëka, netiesiogiai pasirinkti evakuacijos ir avarinio apðvietimo sàlygas konkreèios árangos naudojimo sistemai.