Anglo kalbos thinios

ling-flu.eu Ling Fluent Ling Fluent - Veiksmingas greito ir veiksmingo užsienio kalbos mokymosi sprendimas

Ðiuo metu darbdaviai vis labiau traukia kalbø þinias tiek mûsø darbuotojams, tiek kandidatams. Anksèiau, pirmà kartà þinodami kalbà ar net neþinant jokios kitos gimtosios kalbos, buvo svarbu priimti beveik visà darbà. Taèiau ðiuo metu patartina þinoti vienà kalbà tuo metu, kai tai garantuoja pagrindiná pokalbá.

Lenkø kalbos mokymosi lygis kasmet didëja. Ðiuo metu bent viena uþsienio kalba yra privaloma mokyti svarbiose ir vidurinëse mokyklose bei aukðtosiose mokyklose. Tyrimai rodo, kad moterys, galinèios atlikti daugiau nei vienà kalbà, yra didesnës nei iki 50% darbo uþmokesèio ið darbuotojø be tokiø ágûdþiø. Kà toks mokymasis gali bûti naudingas mums? Yra labai subtilus klausimas, kuris yra temos tema. Dabar biuro praktikoje (ið baltøjø apykakliø uþsienio kalbø mokymasis taikomas praktiðkai visam ámanomam dalykui. Pradedant nuo santykiø su uþsienio klientais, tiekëjais, gavëjais ar gamintojais, vertimo dokumentai á áprastus santykius su paprastais korporacijos partneriais, kurie nëra lenkai, ir daþniau vyksta ðiandieniniame pasaulyje. Be to, kalbø mokymasis reikalingas keliaujant á uþsiená, paprastai pakanka mokytis anglø, ispanø ar rusø, bet dël to vis dar gauna kinø, japonø ir korëjieèiø kalbà: dauguma produkcijos persikëlë á Azijos ðalis, todël rekomenduojama specialistus, kurie þino ðiuos stilius. Dokumentø vertimai yra labai svarbûs, nes Azijos gamintojai daþnai neþino anglø kalbos ir jiems reikalingi vertëjai, norintys pasiraðyti sutartis su Vakarø gavëjais. Apibendrinant visà surinktà informacijà, mes laikomës teismo, kad mokomës daug kalbø, nes mes ne tik prisiimame ir ápilame á antrà kultûrà, bet pasaulis eina ta kryptimi, kurioje bus maþiau kokybës nei kalbø mokymas, nei þmonës, kurie tai þino.