Aerotech dulkio separatoriai

Dulkiø surinkimo sistema naudojama pramonëje, kuri, be kita ko, rekomenduoja metalo apdirbimo, medienos perdirbimo, energetikos, maisto ir farmacijos pramonë taip pat vyksta tais atvejais, kai bûtina iðpilti birias medþiagas. Labai maþo dydþio judanèios dalelës kelia pavojø institucijai ir þmoniø sveikatai (jø pusë turi toksiðkà poveiká, todël geros dulkiø surinkimo sistemos yra svarbi ámonës viduje esanti tema, nes jos daro poveiká sveikatai, aplinkos apsaugai ir saugai. darbai.

Dulkiø surinkimo sistema turi bûti netoli tarðos ðaltinio. Savaeigës rankos, valytuvai, gaubtai, pramoniniai dulkiø siurbliai turëtø ne tik apdoroti pramoniniø procesø metu susidaranèias dulkes, bet ir uþkirsti kelià jø montavimui ir pakëlimui.

Dulkiø ðalinimo sistemos elementai:

1. ciklonas - prietaiso tipas, kuriame jis pasiekia dujø ið kietøjø daliø valymà dël iðcentrinës jëgos (sukamojo oro judëjimas separatoriuje sukelia daleliø trinties nuo prietaiso sieneliø, kinetinës energijos praradimo ir dël to patenka á gravitacijos teisæ,

2. filtrai - árengti nerûdijanèio plieno filtro kasetës dangtyje, puoðtu gryninimo bûdu su suslëgtu oru, esanèiu duryse ir ventiliatoriuje, filtrai yra su maiðeliais arba filtro kiðenëmis.

Ypaè svarbi dulkiø surinkimo sistemø padëtis yra jø sandarumas - kiekviena erozijos efekto skylë bus padidinta, sukels planà ir grësmæ. Kitas elementas, svarbus konstrukcijoje, yra medþiagø, ið kuriø gaminama áranga, patvarumas - abrazyvinës dalelës, trinanèios ðoninius pavirðius, nusilpsta. Dulkiø iðtraukimo átaisai taip pat neturi sukelti elektrostatiniø krûviø. Tai kelia grësmæ pradþiai.